කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමාගේ ගේ පණිවිඩය

 • මහව අධ්‍යාපන කලාප‍යේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ කලාපය තුළ අධ්‍යාපන පද්ධතිය කාර්යක්‍ෂම ව හා ඵලදායීව පවත්වාගෙන යමින් පාසල් දරුවන්ගේ දැනුම වර්ධනයකරමින් ඔවුන් ආකල්ප හා කුසලතාවලින් පරිපූර්ණ, විශ්වයට ගැලපෙන දරුපිරිසක් ලෙස නිර්මාණය කිරීමයි. මෙම කාර්ය සාර්ථක කරගැනීමට අධ්‍යාපන පද්ධතියේ විවිධ ස්ථර නියෝජනය කරන සියළුම දෙනාට කාලීන තොරතුරු ඉතා වැදගත් වේ. මේ නිසා මහව අධ්‍යාපන කලාපයේ කාර්යක්‍ෂම අධ්‍යාපනික තොරතුරු පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යාමේ අවශ්‍යතාව මතුවී ති‍බේ.

  මෙම අවශ්‍යතාවයට ප්‍රතිචාර දැක්වීමක් වශයෙන් මහව කලාපයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අංශය කලාපීය තොරතුරු ජාලය ශක්තිමත් කිරී‍මේ මූලික පියවරක් ලෙස මෙම වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කිරීම සතුට ගෙන දෙන්නකි.

  මෙම වෙබ් අඩවිය මඟින් මහව කලාපය තුළ අධ්‍යාපනික තොරතුරු පද්ධතිය සක්‍රීය කිරීමත් එමගින් අප කලාපයේ මෙන්ම පළාත් මට්ටමේ හා අමාත්‍යාංශ මට්ටමේ නිළධාරින් ඇතුළු සියලු ‍දෙනාටද බාහිර ආයතනවලට ද අවශ්‍ය තොරතුරු පහසුවෙන් ලබා ගත හැකිවනු ඇතැයි විශ්වාස කරමි.

  ඩබ්. එම්. අරුණ ශාන්ත
  කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ


 • දැක්ම

  ප්‍රශස්ත අධ්‍යාපනයක් තුලින් විශිෂ්ට දරුවෙක්

 • මෙහෙවර

  අධ්‍යාපනයේ ජාතික හා ප්‍රාදේශීය අරමුණු හා අභිමතාර්ථ ඉටුවන සේ උසස් මානව ගුණාංග වලින් යුත් නිපුණතා සපිරි දරු පරපුරක් බිහි කිරීමේ ඇති උදාර මෙහෙවරෙහි කැපවී ක්‍රියාකරන අධ්‍යාපනයේ සැමට අවශ්‍ය පහසුකම් සපයා උපදේශනය ,අධීක්ෂණය හා සම්බන්ධීකරණය කාර්යක්ෂමව ලබා දෙමින් අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය ප්‍රශස්ත මට්ටමකට ගෙන ඒම අපගේ මෙහෙවර වේ.

මහව කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලීය නිල වෙබ් අඩවිය

පිහිටීම බලන්න »
      


     Zonal Education Office - Maho
     Daladagama,
     Maho
     Postcode : KG 60600

      037 2275236
      zoeplmaho@gmail.com