මහව කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ ඉතිහාසය

මහව අධ්‍යාපන කලාපයේ කලාපීය පාසල්, පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව හා අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ අනෙකුත් ආයතන අතර තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමට කාර්යක්‍ෂම තොරතුරු පද්ධතියක ප්‍රබල අවශ්‍යතාවයක් මතුව තිබුණි.

ඒ අනුව අප කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තුමාගේ මග පෙන්වීම මත, අප ආයතනයේ කාර්යක්‍ෂමතාව හා ඵලදායිතාව ඇති කිරීමට සමත් තොරතුරු පද්ධතිය අදාළ අනෙකුත් ආයතන වෙත ගෙන යාමට සමත් වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමට හැකි වීම ගැන සතුටු වෙමි.

මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කර අභ්‍යන්තර ප්‍රජාව මෙන්ම බාහිර ප්‍රජාවද උපරිම ප්‍රයෝජන ගනු ඇතැයි විශ්වාස කරන අතර ම, අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය තුළ පළාත් මට්ටමේ හා අමාත්‍යාංශ මට්ටමේ නිලධාරීන්ට ද බාහිර ආයතන වලට ද අවශ්‍ය තොරතුරු වෙත පහසුවෙන් ළඟාවිය හැකි වනු ඇතැයි මාගේ විශ්වාසයයි.

සැලසුම් අංශය මගින් සැලසෙන සේවාවන්

කාර්ය මණ්ඩලය