.

 • ගණකාධිකාරි

  ඩබ්.පී.එස්. විජේසිංහ මයා.

  ශ්‍රී.ල.ග.සේ. I - III

  දුරකතන : 037 - 2275874     අභ්‍යන්තර : 117

  විද්‍යුත් ලිපිනය : zoeplmaho@gmail.com

 • පරිපාලන නිලධාරී

  ආර්.එම්.විජේසුරිය බංඩා මයා.

  කලමනාකරණ සේවය I

  දුරකතන : 037 - 2275236     අභ්‍යන්තර : 103

  විද්‍යුත් ලිපිනය : zoeplmaho@gmail.com

 • සැලසුම් අංශය

  එන්.එම්.ඒ.එම්. නෙත්තසිංහ මිය.(නි.අ.අ.)

  අ.ප.සේ I - III

  දුරකතන : 037 - 2276021     අභ්‍යන්තර : 103

  විද්‍යුත් ලිපිනය : zoeplmaho@gmail.com

 • සංවර්ධන අංශය

  එච්.ඒ.එල්.පී. හපුආරච්චි මයා.(නි.අ.අ.)

  අ.ප.සේ I - III

  දුරකතන : 037 - 2276021     අභ්‍යන්තර : 103

  විද්‍යුත් ලිපිනය : zoeplmaho@gmail.com

 • සාමාන්‍ය පාලන අංශය

  ඩී.ඒ.ආර්.මල්කාන්ති

  ප්‍රධාන කලමනාකරණ සහකාර

  දුරකතන : 037 - 2275236     අභ්‍යන්තර : 103

  විද්‍යුත් ලිපිනය : zoeplmaho@gmail.com

 • ගුරු ආයතනය

  බී.එල්. මාලනී මිය..(නි.අ.අ.)

  අ.ප.සේ I - III

  දුරකතන : 037 - 2275236     අභ්‍යන්තර : 103

  විද්‍යුත් ලිපිනය : zoeplmaho@gmail.com

 • පරිපාලන අංශය

  ඩබ්.ජී. දසනායක මයා..(ස.අ.අ.)

  අ.ප.සේ I - III

  දුරකතන : 037 - 2275236     අභ්‍යන්තර : 103

  විද්‍යුත් ලිපිනය : zoeplmaho@gmail.com

 • වැටුප් අංශය

  -

  අ.ප.සේ I - III

  දුරකතන : 037 - 2275236     අභ්‍යන්තර : 103

  විද්‍යුත් ලිපිනය : zoeplmaho@gmail.com

 • -

  ඩබ්. එම්. අරුණ ශාන්ත.

  අ.ප.සේ I - III

  දුරකතන : 037 - 2275236     අභ්‍යන්තර : 103

  විද්‍යුත් ලිපිනය : zoeplmaho@gmail.com