මහව අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් පාසල්

කොට්ඨාසය ජාතික පාසල් 1 AB 1 C Type 2 Type 3 එකතුව
මහව 1 3 13 17 22 54
පොල්පිතිගම 1 3 10 17 23 53
ගල්ගමුව 2 3 8 20 26 57
ගිරිබාව 1 0 10 3 12 25
එකතුව 5 9 41 57 83 190

Table(s)

පාසල් අංකය සංගනන අංකය පාසලේ නම පාසල් වර්ගය ලිපිනය ප්‍රා.ලේ.කො ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව දුරකථන
මහව කොට්ඨාසය
ජාතික පාසල්
1 1812001 17708 විජයබා ජාතික පාසල 1 AB මහව මහව 1692
මහා විද්‍යාලය
2 1812004 17711 නාගොල්ලාගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය නාගොල්ලාගම,මහව මහව 415
3 1812048 17935 අල්-මදීනා මහා විද්‍යාලය මහව මහව 477
4 1812033 17740 ඇඹලේගොඩ මහා විද්‍යාලය නාගොල්ලාගම මහව 368
5 1812019 17740 ගජනැග්ගම මහා විද්‍යාලය රිදීබැඳිඇල්ල, මහව මහව 761
6 1812008 17715 කරඹේ මහා විද්‍යාලය කරඹේ, මහව මහව 569
7 1812006 17713 පහළගම මහා විද්‍යාලය කෝන්වැව, මහව මහව 415
8 1812010 17717 තම්මිටගම මහා විද්‍යාලය මහව මහව 237
9 1812009 17716 තුඹුල්ලේගම මහා විද්‍යාලය මැදියාව, මහව මහව 336
10 1812029 17736 උඩ දිවුල්වැව මහා විද්‍යාලය අඹන්පොළ අඹන්පොල 237
11 1812007 17714 වලලිය මහා විද්‍යාලය වලලිය, අඹන්පොළ අඹන්පොල 388
12 1812011 17718 යාපව් රාජකීය මහා විද්‍යාලය මහව 352
13 1812024 17734 කෝන්වැව මහා විද්‍යාලය කෝන්වැව, මහව මහව 349
14 1812005 17712 යාපහුව මහා විද්‍යාලය මහව මහව 849
කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
15 1812012 17719 අබකොළවැව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය අඹකොළවැව, අඹන්පොළ අඹන්පොල 226
16 1812013 17720 බක්මීගහවත්ත කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය බක්මීවත්ත, මහව මහව 114
17 1812014 17721 බක්මීවැව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය අඹන්පොළ අඹන්පොල 105
18 1812016 17723 බොරවැව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය බොරවැව, අඹන්පොළ අඹන්පොල 89
19 1812044 17751 දැහැනැග්ගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය කරඹේ, මහව මහව 53
20 1812018 17725 ඇඹෝගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ඇඹෝගම, මහව මහව 277
21 1812042 17749 ගුණපාල මලලසේකර ආදර්ශ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය වලස්වැව, මහව මහව 783
22 1812021 17728 හීනුග්ගල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය බලල්ල මහව 107
23 1812050 17943 හිජ්රා මුස්ලිම් කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය අඹන්පොළ අඹන්පොල 47
24 1812020 17727 හිතෝකඩවල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය හිතෝකඩවල, මහව මහව 225
25 1812022 17729 ඉපලෝගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය මහව මහව 98
26 1812024 17731 කාසිකොටේ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය අඹන්පොළ අඹන්පොල 91
27 1812025 17732 කැත්තපහුව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය අඹන්පොළ අඹන්පොල 194
28 1812049 17756 මඩපොකුණ මහිරා මුස්ලිම් කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය මහව මහව 102
29 1812028 17735 මොරගොල්ල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය මහව මහව 80
30 1812047 17754 රන්දෙණිගම මුස්ලිම් කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය රන්දෙණිගම, මහව මහව 170
31 1812041 17748 තිස්නම්පලගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය තිස්නම්පලගම, මහව මහව 346
32 1812031 17738 උඩුවේරිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය උඩුවේරිය, මහව මහව 153
33 1812045 17752 වෑගෙදරගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය කරඹේ, මහව මහව 49
ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
34 1812034 17741 අඹන්පොල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය අඹන්පොල අඹන්පොල 751
35 1812015 17722 බමුණුගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය මහව 71
36 1812046 17753 දළදාගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය මහව 580
37 1812017 17724 ඇල්ලබඩගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය අඔන්පොල 146
38 1812035 17742 ඇඹුල්ගිරිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය අඔන්පොල 103
39 1812052 17980 කළුවිලපොතාන ප්‍රාථමික විද්‍යාලය අඔන්පොල 39
40 1812023 17730 කඳුබඩගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය මහව 93
41 1812036 17743 මොරගස්වැව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය මහව 89
42 1812037 17744 නරමනාකොටුව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය මහව 98
43 1812038 17745 නෙළුම්පත්වැව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය අඔන්පොල 51
44 1812039 17746 පන්වැව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය මහව 70
45 1812051 17960 පොල්පිතිගම බුවනෙකබා ප්‍රාථමික විද්‍යාලය මහව 84
46 1812030 17737 රොලව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය අඔන්පොල 52
47 1812026 17733 එස්. මහින්ද ප්‍රාථමික විද්‍යාලය මහව 194
48 1812040 17747 සර් හෙන්රි ඕලකට් ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය අඔන්පොල 237
49 1812053 17997 ශ්‍රි මේධංකර ප්‍රාථමික විද්‍යාලය මහව 214
50 1812043 17750 උදාගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය අඔන්පොල 20
51 1812057 42007 විජයබා ප්‍රාථමික විද්‍යාලය මහව 966
52 1812032 17739 වේරගල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය මහව 56
53 - - විද්‍යාලයෝක ප්‍රාථමික විද්‍යාලය - -
54 - - ධම්මානන්ද ප්‍රාථමික විද්‍යාලය - -
පොල්පිතිගම කොට්ඨාසය
ජාතික පාසල්
1 1813001 17675 පොල්පිතිගම ජාතික පාසල පොල්පිතිගම 1164
මහා විද්‍යාලය
2 1813011 17685 මහානාම මහා විද්‍යාලය පොල්පිතිගම 587
3 1813005 17679 අඹගස්වැව මහා විද්‍යාලය පොල්පිතිගම 636
4 1813035 17756 බොරවැව මහා විද්‍යාලය පොල්පිතිගම 217
5 1813004 17678 මාඑළිය මහා විද්‍යාලය පොල්පිතිගම 835
6 1813002 17676 මඩහපොල මහින්ද මහා විද්‍යාලය පොල්පිතිගම 928
7 1813003 17677 මකුල්පොත මහා විද්‍යාලය පොල්පිතිගම 366
8 1813037 17785 මාපේගමුව මහා විද්‍යාලය පොල්පිතිගම 271
9 1813033 17707 පොතුවිල සිරි පැරකුම් මහා විද්‍යාලය පොල්පිතිගම 397
10 1813018 17692 තලකොළවැව මහා විද්‍යාලය පොල්පිතිගම 421
11 වලලිය මහා විද්‍යාලය
12 පන්සියගම මහා විද්‍යාලය
13 පොන්නිලව මහා විද්‍යාලය
කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
14 බලගොල්ල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
15 දොරවේරුව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
16 ගල්කැටියගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
17 හල්මිල්ලගොල්ල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
18 කඩවල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
19 කළුගල්ල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
20 කුඹුක්කඩවල නිෂ්ඨ විද්‍යාලය
21 මඩහපොලකන්ද කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
22 මඩිතියගොල්ල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
23 නක්වත්තාගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
24 නියදවනේ විද්‍යාලය
25 පාලගම විද්‍යාලය
26 පල්ලේකැලේ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
27 රාවාඇල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
28 සියඹලන්ගමුව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
29 තල්පත්වැව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
30 තරාණගොල්ලගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
31 තෙන්නකෝන්ගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
32 බඹරගලයාය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
33 දාගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
34 දීගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
35 ගල්ටැංවැව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
36 ගනේකන්ද ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
37 හක්වටුනාඔය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
38 හාතිගමුව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
39 හේරත්ගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
40 ඉමිහාමිනේගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
41 කට්ටම්බේරිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
42 කෝරුවාව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
43 නිකවැහැර ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
44 පොහොරවත්ත සිරි සිද්ධාර්ත ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
45 පොල්පිතිගම රාජසිංහ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
46 පොතුවෑපිටිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
47 රඹාවැව බුවනෙකබා ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
48 රැකවුල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
49 සාලිය කුමර ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
50 තලාව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
51 තෙලඹියාව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
52 වම්බටුවැව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
53 වෙහෙරගල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
ගල්ගමුව කොට්ඨාසය
ජාතික පාසල්
1 1816001 17757 යූ.බී. වන්නිනායක ජාතික පාසල ගල්ගමුව
2 1816008 17771 8 මීගලෑව මහවැලි ජාතික පාසල ගල්ගමුව
මහා විද්‍යාලය
3 1816014 17778 දේවගිරිපුර වළගම්බා මහා විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
4 ගල්ගමුව ආදර්ශ මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
5 කුඩාකත්නෝරුව ශ්‍රී සිද්ධාර්ත මහා විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
6 උස්ගල ගැමුණු මහා විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
7 උස්ගල තිස්ස මහා විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
8 බුදුරුවකන්ද මහා විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
9 මහානාන්නේරිය මහා විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
10 අංගමුගම මුස්ලිම් නිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
11 අතරගල්ල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
12 බුල්නෑව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
13 දිඹුලාගල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
14 ගල්ලෑව මුස්ලිම් කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
15 ගල්පිටිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
16 හුණුගල්ලෑව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
17 ඉහළ නාන්නේරිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
18 ජාගම අල් හකීම් මුස්ලිම් කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
19 ජයබිම සිරි සුදස්සී කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
20 කරඹෑව අල්-මිනා මුස්ලිම් කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
21 School ගල්ගමුව 587
22 මහඇඹෝගම ආදර්ශ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
23 Sමහතෝරව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
24 මාකලානේගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
25 මැදින්නෝරුව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
26 නාකො‍ලාගනේ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
27 නිතලව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
28 පාළුකඩවල ශ්‍රී සුමන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
29 පාළුව විද්‍යාදීප කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
30 පේද්දෝගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
31 උස්ගල සාලියරාජ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
32 විකාදෙණිගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
33 ඉහලගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
34 බණ්ඩාරගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
35 බෝංගමුව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
36 ඇහැටුවැව ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
37 එරියාව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
38 ගලපිටදිගන ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
39 ගල්ගමුව රෝමානු කතෝලික දෙමල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
40 ගණන්ගමුව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
41 ඉහළකෝන්වැව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
42 කදුරුවැව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
43 කල්ලංචිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
44 කට්ටකඩුව මුස්ලිම් ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
45 මඩදොඹේ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
46 මහගල්කඩවල මහසෙන් ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
47 මහානාන්නේරිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
48 මහවැලිතැන්න ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
49 මානක්කුලියගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
50 මීගලෑව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
51 නාහෙට්ටිකුලම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
52 ජනාධිපත ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
53 පොතානේගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
54 සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
55 සියඹලෑව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
56 වානේකොලනිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
57 වන්නිඅමුණකොළේ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගල්ගමුව 587
ගිරිබාව කොට්ඨාසය
ජාතික පාසල්
1 1817003 17767 පැරකුම්පුර ජාතික පාසල 1 AB ගිරිබාව ගිරිබාව 1692
මහා විද්‍යාලය
2 අලියාවැටුණු වැව මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලය ගිරිබාව 587
3 මයිලෑව මහා විද්‍යාලය ගිරිබාව 587
4 සාලිය අශෝක මහා විද්‍යාලය ගිරිබාව 587
5 සෝලේ මහා විද්‍යාලය ගිරිබාව 587
6 වන්නිකුඩාවැව සිරිසඟබෝ මහා විද්‍යාලය ගිරිබාව 587
7 වරාවැව මහා විද්‍යාලය ගිරිබාව 587
8 පහළගිරිබාව මහා විද්‍යාලය ගිරිබාව 587
9 වල්පාලුව මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලය ගිරිබාව 587
කනිෂ්ඨ විද්‍යාල
10 පො‍තානේගම විජය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගිරිබාව 587
11 තඹුත්ත කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගිරිබාව 587
12 ගම්පොල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගිරිබාව 587
13 වන්නිකුඩාවැව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගිරිබාව 587
ප්‍රාථමික විද්‍යාල
14 බඹරේ ප්‍රාථමික විද්‍යාල ගිරිබාව 587
15 ගුරුළුපිටිගම ප්‍රාථමික විද්‍යාල ගිරිබාව 587
16 හෙට්ටිආරච්චිගම ප්‍රාථමික විද්‍යාල ගිරිබාව 587
17 ඉහළ මරදන්කඩවල ප්‍රාථමික විද්‍යාල ගිරිබාව 587
18 ජයන්තිපුර ප්‍රාථමික විද්‍යාල ගිරිබාව 587
19 සිද්ධාර්ත ප්‍රාථමික විද්‍යාල ගිරිබාව 587
20 පහල ගිරිබාව ප්‍රාථමික විද්‍යාල ගිරිබාව 587
21 ධර්මාශෝක ප්‍රාථමික විද්‍යාල ගිරිබාව 587
22 රාජාංගන යාය 6 ප්‍රාථමික විද්‍යාල ගිරිබාව 587
23 රාජාංගනය 4/2 ප්‍රාථමික විද්‍යාල ගිරිබාව 587
24 තම්මැන්නාව ප්‍රාථමික විද්‍යාල ගිරිබාව 587
25 සෝලේ ප්‍රාථමික විද්‍යාල ගිරිබාව 587